Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Sociëteit de Kring: Vereniging Sociëteit de Kring ook handelend onder “CLub Up” gevestigd aan het Kleine Gartmanplantsoen 7-9 1017 RP te Amsterdam (KvK-nummer: ‘40531314’), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Wederpartij: de partij met wie Sociëteit de Kring een overeenkomst sluit.
 • Partijen: Sociëteit de Kring en wederpartij tezamen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of afspraak tussen partijen.
 • Locatie/gehuurde: de ruimte/ruimtes die door Sociëteit de Kring aan wederpartij wordt/worden verhuurd en/of ter beschikking wordt/worden gesteld in het kader van een overeenkomst.
 • Evenement: een door wederpartij in haar naam en voor haar rekening georganiseerde bijeenkomst, activiteit, (theater)voorstelling en/of andere manifestatie, één en ander in de ruimste zin des woords.
 • Huisregels: specifieke locatie gebonden regels die gelden voor Sociëteit de Kring en Club Up.
 • UVH: Uniforme Voorwaarden Horeca van de Vereniging Horeca Nederland.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen

2.1 Sociëteit de Kring exploiteert een tweetal locaties, te weten:

 • Sociëteit de Kring, gevestigd aan Kleine Gartmanplantsoen 7-9 1hoog , 1017 RP te Amsterdam
 • Club Up, gevestigd aan de Korte Leidsedwarstraat 26-1, 1017 RC te Amsterdam.

2.2 De door Sociëteit de Kring aan Wederpartij te verhuren en/of ter beschikking te stellen ruimtes bevinden
zich in één of meerdere van deze locaties.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sociëteit de Kring gesloten overeenkomsten en door haar uitgebrachte offertes en verleende opties.
3.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.
3.3. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn derhalve niet van toepassing.
3.4. Naast deze voorwaarden, zijn tevens de per locatie geldende huisregels en de UVH van toepassing. Bij
strijdigheid van deze bepalingen, heeft de volgende rangorde te gelden:

 1. Overeenkomst;
 2. Huisregels van locatie;
 3. Algemene voorwaarden;
 4. UVH.

3.5. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen enkel schriftelijk overeen worden gekomen.

4. Prijs en offerte

4.1. Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, enkel van toepassing in de verhouding tot de wederpartij, en gelden tot het moment van herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na dagtekening op de offerte, tenzij anders bepaald.
4.2. Alle bedragen zijn exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen of belastingen, tenzij anders is overeengekomen.
4.3. Tussentijdse prijsstijgingen (zoals verhoging van rechten, belastingen, grondstofprijzen etc.) na het opstellen van de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst zullen aan de wederpartij worden
doorberekend.

5. Meerwerk

5.1. Producten en/of diensten die niet staan opgenomen in de overeenkomst, maar wel worden afgenomen, worden gezien als meerwerk en zullen op basis van nacalculatie aan de wederpartij worden doorbelast.

5.2. Normale schoonmaakkosten zijn inbegrepen bij de huur van een ruimte. Indien naar het oordeel van
Sociëteit de Kring sprake is van meer dan normale vervuiling, worden extra gemaakte schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de wederpartij.
5.3. De wederpartij is verplicht het door Sociëteit de Kringnoodzakelijk geachte aantal personeelsleden vanaf
een uur voor aankomst tot een uur na vertrek van gasten en/of bezoekers te aanvaarden en tegen het geldende uurtarief te betalen. Sociëteit de Kring heeft te allen tijde het recht bij de uitvoering van het evenement een hoger aantal portiers, toiletpersoneel en/of garderobepersoneel in te zetten dan begroot en de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
5.4. Voor zover mogelijk, legt Sociëteit de Kring vooraf bekend meerwerk en de gevolgen hiervan schriftelijk vast.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
6.2. Sociëteit de Kring is gerechtigd om op ieder moment aan de wederpartij een voorschot, zekerheid en/of waarborgsom te vragen. De wederpartij is alsdan verplicht een voorschot aan Sociëteit de Kring te betalen dan wel zekerheid te stellen en/of een waarborgsom te voldoen.
6.3. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is de
wederpartij de wettelijke (handels)rente over de hoofdsom per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand telt als hele maand.
6.4. Indien Sociëteit de Kring genoodzaakt is om maatregelen te nemen ter incassering van haar vorderingen, komen alle kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
6.5. Sociëteit de Kring is gerechtigd om de nakoming van haar prestatie op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, totdat betaling van het volledige bedrag (inclusief rente en kosten) is ontvangen. Sociëteit de Kring heeft het recht bezoekers de toegang tot de gehuurde locatie te ontzeggen.
6.6. De wederpartij is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen jegens Sociëteit de Kring niet gerechtigd
zich op enige compensatie, korting, inhouding, opschorting en/of verrekening te beroepen.

7. Het gehuurde en de regels voor de wederpartij

7.1. De verhuur ziet enkel op de in de overeenkomst genoemde ruimte(n) voor de in de overeenkomst genoemde datum/data, tijden en doeleinde(n).
7.2. De wederpartij staat jegens Sociëteit De Kring in voor alle personen die zich op haar uitnodiging of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Sociëteit de Kring aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. De wederpartij is jegens Sociëteit De Kring aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd
de aanspraken die Sociëteit de Kring jegens die personen heeft.
7.3. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen en verboden die gelden voor de wederpartij, gelden ook voor de personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Sociëteit de Kring aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. Wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat die betreffende personen op de
hoogte zijn van de verplichtingen en verboden uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
7.4. De wederpartij zal gedurende de huurperiode als een goed huisvader voor het gehuurde zorgdragen en dient het gehuurde achter te laten in dezelfde staat als waarin deze aan wederpartij ter beschikking werd gesteld. Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst dient het gehuurde door de wederpartij te worden
ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door de wederpartij is gebruikt, zoals dozen, banieren, informatiemateriaal, etc. De wederpartij staat ervoor in dat alle door wederpartij gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven. Het gehuurde dient
derhalve op het tijdstip zoals vermeldt in de overeenkomst, volledig ontruimd en netjes te worden opgeleverd. Wordt het tijdstip, waarop de overeenkomst eindigt overschreden, dan worden er aan de wederpartij extra kosten doorberekend.
7.5. Het door de wederpartij te organiseren evenement dient te passen bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van Sociëteit de Kring en dient geen overlast te veroorzaken bij leden, overige huurders/gebruikers van het gebouw en/of bij omwonenden.
7.6. Spijkeren, boren, plakken of bevestigen/nieten in op of aan het gebouwde is te allen tijde verboden, tenzij Sociëteit de Kring hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend en het te gebruiken bevestigingsmateriaal van te voren heeft goedgekeurd.
7.7. De aanwezigheid of het gebruik van open vuur, vuurwerk, gasflessen, confetti, ballonnen, rijst en ander strooigoed, rookmachines en andere rookeffecten is te allen tijde verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.8. Roken is niet toegestaan. In het geval dat er een boete wordt uitgeschreven door de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) tijdens de periode van huur, dan zal deze ten laste komen van de wederpartij.
7.9. Sociëteit de Kring kan verzoeken om drie weken voorafgaand aan een bijeenkomst een gedetailleerde plattegrond ter goedkeuring voor te leggen aan Sociëteit de Kringen de Brandweer. Indien er op grond van de brandweervoorschriften voorwaarden worden gesteld, zijn de dientengevolge te maken kosten geheel voor rekening van de wederpartij. Ingeval de wederpartij de zaal anders inricht dan conform deze gedetailleerde plattegrond, is Sociëteit de Kring gerechtigd het evenement te beëindigen en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.10. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele vergunningen die benodigd zijn voor het evenement. Sociëteit de Kring is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen van het niet verkrijgen van een vergunning of gemeentelijke ontheffing e.d..
7.11. De wederpartij dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan het gehuurde door of in opdracht van Sociëteit de Kring te dulden. Sociëteit de Kring zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door de wederpartij.
7.12. De wederpartij dient aanwijzingen van het personeel van Sociëteit de Kring ten aanzien van het gebruik van het gehuurde op te volgen. De wederpartij is verplicht te allen tijde vrije toegang te verlenen aan de beheerders van het gebouw in dienst van en of verbonden aan Sociëteit de Kring.
7.13. Sociëteit de Kring heeft het recht door haar geconstateerde schade aan het gehuurde en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de wederpartij, voor zover de schade is ontstaan als gevolg van het gebruik van de wederpartij.
7.14. De wederpartij verplichtzich ertoe om ervoor te zorgen datzij en haar gasten en andere derden zich houden aan alle maatregelen, huisregels, arbo-, brand- en algemene veiligheidsregels.
7.15. De wederpartij verplicht zich om zich op geen enkele wijze (waaronder begrepen (massa)media zoals doch
niet uitsluitend Facebook, Twitter etc.) in negatieve zin uit te laten over Sociëteit de Kring of één van haar
locaties.
7.16. De wederpartij verplicht zich om klachten, gebreken en reclames onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na constatering, schriftelijk aan Sociëteit de Kring kenbaar te maken, één en ander op straffe van verval. Sociëteit de Kring zal zich inspannen om de gebreken op te lossen, haar verplichtingen gaan echter nooit verder dan tot het bedrag waarvoor de levering van diensten en goederen is overeengekomen.
7.17. Sociëteit de Kring is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde te vervangen door vergelijkbare ruimte(n), zonder enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn.
7.18. Behoudens de gemeenschappelijke ruimte(n), is het gebruik of betreden van andere ruimte(n) dan het gehuurde niet toegestaan.
7.19. Het is wederpartij niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf schriftelijk overeengekomen.
7.20. Gehele of gedeeltelijke onderverhuur door wederpartij is niet toegestaan tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
7.21. Sociëteit de Kring is gerechtigd in en om het gehuurde toezicht uit te oefenen.
7.22. Sociëteit de Kring is zowel voorafgaand als na het sluiten van een overeenkomst gerechtigd om afhankelijk van alle feiten en omstandigheden, redelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen van wederpartij te verlangen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van wederpartij.
7.23. In het gehuurde zijn geen (huis)dieren toegestaan.

8. Ontbinding/annulering

8.1. Sociëteit de Kring is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring naar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
dan wel de uitvoering daarvan op te schorten indien:

 • de wederpartij facturen niet of niet tijdig betaalt, dan wel anderszins enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 • de wederpartij (voorlopige) surséance aanvraagt, faillissement van de wederpartij is verzocht of uitgesproken, de wederpartij (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft verzocht of toepassing is uitgesproken, de wederpartij onder bewind wordt gesteld, het vrije beheer over zijn vermogen verliest of komt te overlijden;
 • de wederpartij een besluit neemt tot liquidatie en/of staking van zijn onderneming; of
 • sprake is van overmacht; of
 • de wederpartij danwel haar medewerkers danwel haar bezoekerszich schuldig maken aan discriminatie, het event in strijd is met de wet en/of goede zeden en/of gedachtengoed van Sociëteit de Kring.

8.2. In het geval dat er zich een situatie als bedoeld in artikel 8.1. voordoet, zijn de vorderingen van Sociëteit de Kring op de wederpartij direct opeisbaar.
8.3. Alle schade die Sociëteit de Kring lijdt doordat de wederpartij in gebreke is gebleven om de uitvoering van
de overeenkomst mogelijk te maken, wordt bij de wederpartij in rekening gebracht. Deze schade omvat tevens vergoeding voor eventuele (juridische) bijstand die Sociëteit de Kring heeft moeten inschakelen.
8.4. Bij annulering door de wederpartij gelden de volgende kosten:

 • Eén maand of langer dan één maand voor de datum waarop het evenement van de wederpartij plaats zou vinden: de vaste locatiekosten;
 • Langer dan één week, maar niet langer dan één maand voor de in de overeenkomst genoemde datum van het evenement: de vaste locatiekosten, te vermeerderen met 50% van de in de overeenkomst genoemde som voor faciliteiten, catering en personeel;
 • Eén week of korter voor de in de overeenkomst genoemde datum van het evenement: totaalsom van de overeenkomst.


De datum waarop de annulering bij Sociëteit de Kring schriftelijk is ontvangen, geldt als datum van annulering. In geval van deelannulering zullen de vernoemde vergoedingen op pro rato basis worden berekend.
Sociëteit de Kring is gerechtigd de verschuldigde annuleringskosten in mindering te brengen op de reeds
door wederpartij betaalde bedragen.
8.5. In situaties van overmacht is Sociëteit de Kring niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen of vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de wederpartij. In aanvulling op gebruikelijke situaties van overmacht, is er nadrukkelijk ook sprake van overmacht indien de door Sociëteit de Kring in te schakelen presentator/dagvoorzitter/artiest ziek of arbeidsongeschikt is.
8.6. In het geval van overmacht is Sociëteit de Kring gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij. Reeds geleverde prestaties worden afzonderlijk in rekening gebracht.
8.7. Het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen/ontheffingen zijdens de wederpartij levert geen
overmacht op.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De wederpartij is aansprakelijk voor schade welke derden lijden, voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde door de wederpartij.
9.2. Dewederpartij vrijwaart Sociëteit de Kring tegen aanspraken van derden terzake van schadeuit dien hoofde, ook al is de schade ontstaan door medewerkers van Sociëteit de Kring door haar ingeschakelde derden, haar onrechtmatige daad of enige andere reden, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Sociëteit de Kring.
9.3. Bij het niet naleven van de verplichtingen voortvloeiend uit de wet (zoals Arbowetgeving), de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, huisregels, UVH of enige andere van toepassing zijnde voorwaarden, is de wederpartij aansprakelijk voor schade die Sociëteit de Kring daardoor lijdt.
9.4. Sociëteit de Kring is op geen enkele wijze aansprakelijk voor goederen/zaken die door de wederpartij in het gehuurde zijn gebracht. Dit geldt tevens voor goederen van derden in het gehuurde (zoals jassen in de garderobe). De wederpartij vrijwaart Sociëteit de Kring voor aanspraken van derden.
9.5. De wederpartij verplicht zich ertoe een adequate verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te hebben. De wederpartij is verplicht Sociëteit de Kring een kopie van haar verzekeringspolis te doen toekomen als Sociëteit de Kring dat wenst.
9.6. Sociëteit de Kring gaat uit van de juistheid van door de wederpartij verstrekte gegevens en is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, incorrecte instructies, dan wel niet tijdig verstrekte gegevens of instructies.
9.7. Wederpartij is erop gewezen dat de Gemeente van Amsterdam strenge bepalingen hanteert ten aanzien van parkeren, laden- en lossen en het gewicht en lengte van de vrachtwagen(s). Sociëteit de Kring is niet aansprakelijk voor boetes, bekeuringen, etc. op dit gebied.
9.8. Sociëteit de Kring is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan haar opzet of grove schuld. Een aanspraak op schadevergoeding dient schriftelijk te geschieden. Een rechtsvordering van de wederpartij ter zake schade vervalt één jaar na beëindiging/voltooiing van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft.
9.9. Sociëteit de Kring is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade. De
aansprakelijkheid van Sociëteit de Kring is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van
Sociëteit de Kring wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Voor schade waarvoor de afgesloten
verzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de som van de
overeenkomst.

10. Faciliteiten en diensten

10.1. De faciliteiten en diensten die door de wederpartij worden afgenomen, zijn bepaald in de overeenkomst.
10.2. De wederpartij mag gebruik maken van de technische faciliteiten die het gehuurde biedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij brengt Sociëteit de Kring uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van het evenement op de hoogte van de wensen ten aanzien van technische faciliteiten. Bediening van deze technische faciliteiten wordt geleverd door Sociëteit de Kring. Gebruik van eigen meegebrachte apparatuur
kan slechts na voorafgaande toestemming door Sociëteit de Kring en brengt voor Sociëteit de Kring geen verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden als gevolg daarvan met zich mee.
10.3. Sociëteit de Kring levert in het gehuurde diensten op het gebied van inrichting, licht, geluid, audiovisuele middelen, personeel, horeca en catering. Voor diensten die Sociëteit de Kring niet zelf kan leveren, maakt zij gebruik van vaste leveranciers. De wederpartij is verplicht van deze diensten van Sociëteit de Kring/vaste leveranciers gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.4. De wederpartij is gehouden gebruik te maken van het minimaal benodigde personeel van Sociëteit de Kring, één en ander zoals bepaald in de overeenkomst.
10.5. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de catering van Sociëteit de Kring, stelt Sociëteit de
Kring(financiële) voorwaarden voor een door wederpartij in te schakelen externe cateraar.
10.6. De wederpartij kan tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement het aantal deelnemers kosteloos naar beneden bijstellen, met een maximum van 10%. Dit aantal is bindend voor de factuur. Eventuele meerkosten als gevolg van een stijging van het aantal personen worden in rekening gebracht bij de wederpartij.
10.7. De wederpartij draagt zorg voor de afdracht van door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door enige andere partij in rekening gebrachte kosten voor auteursrechten, voor bijvoorbeeld muziek welke ten gehore is gebracht in het gehuurde. Datzelfde geldt voor eventuele afdrachten van premies en belastingen voor andere door de wederpartij ingeschakelde diensten (zoals optredende artiesten).

11. Marketing en communicatie

11.1. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sociëteit de
Kring publiciteitsuitingen, reclame- en/of foldermateriaal met betrekking tot het evenement of met betrekking tot de wederpartij bij de locatie van het evenement aan te brengen of uit te (doen) delen.
11.2. Het is de wederpartij toegestaan om in het gebouw film-, TV- of andere opnamen te (laten) maken voor toepassingen van eigen gebruik onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Sociëteit de Kring deze opnames rechtenvrij mag gebruiken. Het is niet toegestaan deze opnames zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Sociëteit de Kring te publiceren op televisie of andere media. Sociëteit de Kring heeft in die voorkomende gevallen het recht de huurprijs van de betreffende ruimte(n) te verhogen tot maximaal het dubbele tarief.
11.3. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van vereiste toestemming van alle bij de organisatie en uitvoering van het evenement betrokken auteursrechthebbenden.
11.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat de verschuldigde auteursrechten tijdig worden afgedragen en dat Sociëteit de Kring voor aanspraken van inhoudingsinstanties wordt gevrijwaard.
11.5. Verkoop van “merchandising” in de breedste zin van het woord is slechts toegestaan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sociëteit de Kringtegen nader te bepalen voorwaarden en vergoedingen.
11.6. Sociëteit de Kring mag te allen tijde een rondleiding voor commerciële doeleinden houden tijdens het evenement.

12. Slotbepalingen

12.1. In het geval één of meer bepalingen uit deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Voor wat betreft de strijdige bepaling, worden partijen geacht datgene overeengekomen te zijn dat wettelijk geoorloofd is.
12.2.Op alle met Sociëteit de Kringgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.3.Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sociëteit de Kring en de wederpartij, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam.

Opgemaakt 1.10.2019
Sociëteit De Kring